אוצר מילים באנגלית

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אנגלית פירוש
1
goal מטרה
2
target מטרה
3
aim מטרה
4
purpose מטרה
5
official רשמי
6
evidence ראיה (לראות)
7
opproach גישה
8
as well as גם
9
extreme קיצוני
10
encourage לעודד
11
discourage לדכא
12
expoct לצפות
13
except חוץ מ..
14
accept לקבל
15
approve לאשר
16
prove להוכיח
17
improve לשפר
18
approval אישור
19
consumer צרכן
20
currently עכשווי
21
likely ככל הנראה
22
unlike לא כמו
23
dislike לא אוהב
24
survey סקר
25
study מחקר
26
research מחקר