מילים-אנגלית-2

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
עברית אנגלית
1
לאחרונה recently
2
פרסם Published
3
ציטוטים Quotes
4
פרשה retride
5
קבלה Reception
6
הערה remark
7
לכאורה allegedly
8
הצגה performance
9
שעיר לעזאזל Scapegoat
10
מוצר Product
11
לשעבר Former
12
כתב correspondent
13
על פי According
14
נפוצה Comom
15
מייסד Founder
16
דיקן dean
17
עלבונות Insults
18
פקיד ממשל Government official
19
להתנצל pologize
20
קיבלה Received