משפט מחובר-מאוחה קשר לוגי

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
הקשר הלוגי מיליות החיבור
1
ריבוי והוספה ו,גם,כמו כן,בנוסף
2
סיבה ותוצאה לכן,לפיכך,משום כך,כתוצאה מכך,בעקבות כך,עקב כך,אי לכך
3
ניגוד אבל,אך,אולם,ברם
4
השוואה עימות לעומת זאת ואילו
5
ויתור למרות זאת,אף על פי כן
6
הבהרה והסברה כלומר,זאת אומרת,דהיינו
7
ברירה או