הכתבה

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אנגלית עברית
1
transform לשנות
2
dine לסעוד
3
reserve להזמין
4
float לצוף
5
variety מגוון
6
founder מייסד
7
role תפקיד
8
liquid נוזל
9
bill חשבון
10
location מיקום
11
intense עוצמתי
12
dependent תלוי ב
13
edible אכיל
14
superb סופר דופר
15
eat out לאכול בחוץ
16
had better עדיף ש
17
head office המשרד הראשי
18
pitch black שחור כעורב
19
rely on לסמוך על
20
in advance מראש
21
it's up to זה תלוי ב
22
business is booming העסקים משגשגים
23
promote לקדם
24
examine לבדוק
25
avoid להימנע
26
develop לפתח
27
block לחסום
28
resist להתנגד
29
tend לנטות ל
30
researcher חוקר
31
density צפיפות
32
population אוכלוסייה
33
fuss רעש
34
drawback חסרון
35
disease מחלה
36
spoiled מפונק
37
stubborn עקשן
38
sensitive רגיש
39
average ממוצע
40
vital חיוני
41
slim רזה
42
particularly באופן ספציפי
43
would rather מעדיף
44
make an impression להרשים
45
come across להיפגש (במקרה)
46
making money להרוויח כסף
47
looking forward yo לצפות ל
48
relax להירגע
49
immediate response תגובה ראשונית
50
trial משפט
51
served לרצות
52
authorities רשויות
53
road safety זהירות בדרכים
54
proposal הצעה
55
audience קהל
56
repay debt לשלם חוב
57
society חברה
58
eye-opening experience חוויה פוקחת עיניים
59
broadcast שודר במדיה
60
involved עסוק ב
61
be worth the effort שווה את המאמץ
62
sentence גזר דין
63
provide לספק
64
booked מוזמן
65
have to do with קשור ל
66
be likely to סביר ש
67
wrinkle one's nose at לעקם את האף
68
combat להלחם
69
prevent למנוע
70
reassure להרגיע
71
binge לזלול
72
suppress לדחוק
73
increase להוסיף עוד
74
overcome להתגבר
75
abuse התעללות
76
rehabilitation שיקום
77
foundation יסוד
78
liquor שתייה חריפה
79
minor קטין
80
moderation מתינות
81
ingredient רכיב
82
violence אלימות
83
inhibition מעצור נפשי
84
substance חומר
85
quantity כמות
86
illegal לא חוקי
87
available זמין
88
deal with להתמודד עם
89
have one's license revoked לשלול את הרשיון
90
lose consciousness לאבד הכרה
91
drunk driving נהיגה בשכרות
92
develop a tolerance לפתח כח עמידה בפני משהו
93
keep track of לעקוב אחרי משהו
94
speeding להפריז במהירות
95
require לדרוש
96
reason סיבה
97
twilight דמדומים
98
bribe שוחד
99
claim טענה
100
deed מעשה
101
observation הערה
102
assault תקיפה
103
authorities רשויות
104
prison כלא
105
privilege זכות
106
critical קריטי
107
scenic מרהיב
108
previous קודם
109
so-called כביכול
110
spirited נמרץ
111
innocent חף מפשע
112
guilty אשם
113
fellow עמית
114
literally פשוטו כמשמעו
115
specifically במיוחד
116
pitch a tent להקים אוהל
117
investigating officer קצין חוקר