פרשת ואהבת פרק ו'

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
מונח הגדרה
1
ואהבת לאהוב את ה'
2
בכל לבבך בשני יצרך יצר הטוב ויצר הרע
3
ובכל נפשך גם אם רוצים להרוג אותך
4
ובכל מאודך בכל ממונך תהיה מוכן להפסיד כל ממון למען מצווה
5
והיו הדברים האלה שיהיו דברי התורה האלה
6
אשר אנוכי מצוך היום בכל יום יהיו בעינך כחדשים
7
על לבבך שיהיו תמיד על לבבך ולא תשכחם
8
ושננתם תלמד ותשנן את דיברי התורה
9
לבניך לבנים וכן לתלמידים
10
ודברת בם עיקר דבריך יהיו בם בדברי תורה
11
בשבתך בביתך בזמן שאתה בבית
12
ובלכתך בדרך בזמן שאתה בדרך
13
בשכבך ביזמן שכיבה
14
ובקומך בזמן קימה
15
וקשרתם לאות על ידך אלו תפילין של יד
16
והיו לטוטפות בין עינך אלו תפילין של ראש
17
וכתבתם על מזוזות ביתך תכתוב את פרשת קריאת שמע על כל פתח ופתח בביתך מזוזות חסר ו' רמז שיש צורך במזוזה אחת בכל דלת
18
ובשעריך כל סוג שער שערי חצרות עיירות ומדינות