הכתבה באנגלית

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אנגלית עברית
1
add הוסיפו
2
ask and answer שאלו וענו
3
at least לפחות
4
choose בחרו
5
complete השלימו
6
correct תקנו
7
different שונה
8
exercise תרגיל
9
group קבוצה
10
match התאימו
11
meanings משמעות
12
false לא נכון
13
example דוגמא
14
true נכון
15
translate תרגמו