מילים באנגלית

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
מילה באנגלית פירוש
1
in common במשותף
2
common נפוץ
3
approve לאשר
4
improve לשפר
5
prove להוכיח
6
proof הוכחה
7
properly נכון
8
habit הרגל
9
persuade לשכנע
10
suit מתאים
11
critic מבקר
12
critical ביקורת, קריטי
13
emphasize מדגיש
14
indifferent אדיש