הכתבה באנגלית

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
עברית אנגלית
1
סיור tour
2
מיוחד special
3
נהר river
4
מפורסם famous
5
מעניין interesting
6
רעיונות ideas
7
אסירים prisoners
8
מפחיד scary
9
נורא terrible
10
אדמה land
11
כותרת title
12
להתווכח argue
13
דובר speaker
14
מוזאון museum
15
פינה corner