המילים הנפוצות ביותר באנגלית - 3

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אנגלית עברית
1
new חדש
2
take לקחת
3
only רק
4
little קטן
5
work עבודה
6
know לדעת
7
place מקום
8
year שנה
9
back גב
10
give לתת
11
most מרבית
12
very מאוד
13
after אחרי
14
thing דבר
15
our שלנו
16
just רק
17
name שם
18
good טוב
19
sentence משפט
20
man אדם
21
think לחשוב
22
great גדול
23
help עזרה
24
through באמצעות
25
before לפני