אוצר מילים

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אנגלית עברית
1
crash התרסקות/התנגשות
2
get lost ללכת לאיבוד
3
location מיקום
4
nightmare סיוט/חלום בלהות
5
navigate ניווט
6
run out of נגמר
7
attract attention למשוך תשומת לב
8
terrified מבועת/מפוחד
9
seccessful מוצלח
10
destination יעד
11
emergency חירום
12
follow directions לעקוב אחר ההוראות
13
manage to להסתדר
14
coast חוף
15
amazing מדהים
16
flight טיסה
17
silence שקט/דממה
18
took the wrong turn לקחת את הפניה הלא נכונה
19
descend להנמיך
20
needle חוגה/מחט/מד
21
control tower מגדל פיקוח
22
instrument כלי
23
fog ערפל
24
journey מסע/טיול
25
aim to aim לכוון/מטרה
26
deck סיפון
27
reach להגיע
28
fuel דלק