הכתבה באנלית

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
בסיס רגיל בעבר
1
be was\were להיות
2
become became להפוך
3
begin began להתחיל
4
bring להביא brought
5
build built לבנות
6
buy bought לקנות
7
catch caught לתפוס
8
choose chose לבחור
9
come came לבוא
10
cost cost עולה
11
cut cut לחתוך
12
do did לעשות
13
draw לצייר \ למשוךdrew
14
drink drank לשתות
15
drive drove לנסוע
16
eat ate לאכול
17
fall fell ליפול
18
feed fed להאכיל
19
feel felt להרגיש
20
fight fought להילחם