בוחן tbdkh,

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
עיברית אנגלית
1
נולד was born
2
עני poor
3
צייר painters
4
פועלים workers
5
נהיה became
6
אמן artist
7
בהיר bright
8
רגשות feelings
9
התווכח argued
10
בית חולים hospital
11
ציור painting
12
מת died
13
חיים life
14
בודד lonely
15
עזב left
16
כועס angry
17
נתן gave