הכתבה באנגלית

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
עברית אנגלית
1
נולד was born
2
ציור painting
3
אומן artist
4
בהיר bright
5
פועלים workers
6
בודד lonely
7
הפך ל beacame
8
עזב left
9
מת died
10
מכרה פחם coal mine
11
רגשות feelings
12
כי beacause
13
סגנון style
14
ארץ country
15
מאוכזב disappointed