הכתבה באנגלית

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
עברית אנגלית
1
שכונה neighbourhood
2
לצייר to paint
3
משורר poet
4
ציורים drawings
5
מרפסת balcony
6
לצחוק to laugh
7
פסל sculpture
8
לריב to quarrel
9
לזכור to remember
10
כתב wrote
11
לקשט to decorate
12
מאמר article
13
נבוך embarrassed
14
מופתע suprised
15
קנה bought