אוצר מילים הכנה למבחן ביום שלישי

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אנגלית עברית
1
online מחובר לרשת
2
revolution מהפכה
3
TAKE CARE OF לטפל ב...
4
VOLUNTEER מתנדב
5
SATELITE לווין
6
COMPANY חברה (חברים קרובים/מסחרית)
7
SOCIETY חברה (אוכלוסיה)
8
SERVICE חברה
9
DECISION החלטה
10
INJURED פצוע
11
COMFORTABLE נוח
12
POLLUTED מזוהם
13
POLUTION זיהום
14
ESCAPE לברוח
15
medical supplies אספקה רפואית
16
MESSAGES הודעות
17
FASCINATED מוקסם
18
FASCINATING מקסים
19
KEEP IN TOUCH לשמור על קשר
20
SPREAD למרוח,להתפשט (ריח שמתפשט)
21
EXTINGUISH לכבות את האש
22
DISEASES מחלות
23
EXPLITATION ניצול
24
TO INFORM לדווח
25
EXTRAORDINARY יוצא דופן
26
EACH OTHER אחד עם השני
27
JOURNALIST עיתונאי
28
disastrous הרסני
29
EXEPT FOR חוץ מ...
30
rescue team צוות הצלה
31
DAMAGE נזק
32
ANNOUNCE להכריז
33
SET UP להקים
34
WASTE TIME לבזבז זמן
35
IN COMMONE WITH במשותף עם
36
SURVIVOR שורד
37
BREATHE לנשוב
38
KNOWLEDGE ידע
39
EARTHQUAKE רעידת אדמה
40
IDENTIFY לזהות
41
IDENTICAL TWINS תאומים זהים