מבחן 5.2

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
מילה אנגלית
1
מחובר לרשת online
2
מהפכה revolution
3
מתנדב volunteer
4
לדאוג ל.. to take care of
5
לצרף to enclose
6
לווין satellite
7
חברה (אפל) company
8
חברה (רשת חברתית) society
9
שירות service
10
החלטה decision
11
פציעה injury
12
פצוע injuried
13
נוח comfortable
14
זיהום pollution
15
מזוהם polluted
16
לברוח escape
17
הספקה רפואית medical supplies
18
הודעה message
19
מקסים fascinating
20
מוקסם fascinated
21
לשמור על קשר keep in touch
22
להתפשט, למרוח spread
23
לכבות אש extinguish
24
מחלות diseases
25
ניצול exploitation
26
לדווח to inform
27
יוצא דופן extraordinary
28
אחד עם השני each other
29
עיתונאי journalist
30
הרסני disastrous
31
מלבד except for
32
צוות הצלה rescue team
33
נזק damage
34
להכריז announce
35
להקים set up
36
לבזבז זמן waste time
37
במשותף עם in common with
38
לנשום breathe
39
ידע knowledge
40
רעידת אדמה earthquake
41
לזהות identify
42
תאומים זהים identical twins