מבחן באנגלית 5.2

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
עברית אנגלית
1
מחובר online
2
מהפכה revolution
3
מתנדב volunteer
4
לטפל take care of
5
לצרף enclose
6
לווין satellite
7
חברה company
8
אוכלוסייה society
9
שירות service
10
החלטה decision
11
פצוע injurd
12
נוח comfortable
13
מזוהם polluted
14
לברוח escape
15
אספקה רפואית medical supplies
16
הודעה messages
17
מוקסם fascinated
18
לשמור על קשר keep in touch
19
להתפשט spread
20
לכבות את האש extinguish
21
מחלות diseases
22
ניצול exploitation
23
לדווח to inform
24
יוצא דופן extraordinary
25
אחד עם השני each other
26
עיתונאי journalist
27
הרסני disastrous
28
מלבד except for
29
צוות הצלה rescue team
30
נזק damage
31
להכריז announce
32
להקים set up
33
לבזבז זמן waste time
34
במשותף עם in common with
35
לנשום breath
36
ידע knowledge
37
רעידת אדמה earthquake
38
לזהות identify
39
תאומים זהים identical twins
40
שורד survivor
41
זיהום pollution
42
מקסים fascinating