הכתבה באנגלית

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
הווה עבר
1
feed fed
2
lead led
3
teach tought
4
lend lent
5
spend spent
6
blow blew
7
draw drew
8
fly flew
9
understand understood
10
get got
11
pay paid
12
steal stole
13
choose chose
14
hide hid
15
grow grew
16
make made
17
see sawe
18
tear tore
19
cost cost
20
hit hit
21
hurt hurt
22
let let
23
set set
24
sell sold
25
ring rang