הכתבה באנגלית

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
עברית אנגלית
1
הודעה message
2
דוח report
3
עיתון newspaper
4
סיפור אגדה fairy tale
5
פתאום suddenly
6
ללכת בעקבות follow
7
דמויות characters
8
רשע cruel
9
הרים mountains
10
תאונה accident
11
כיס pocket
12
אדיב kind
13
להפיל drop
14
יער forest
15
גלויה postcard