מילות יחס

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
עברית אנגלית
1
בתוך in
2
מעל on
3
מתחת under
4
ליד next to
5
באמצע between