מילים באנגלית

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
מילה תרגום
1
addict מכור
2
addiction התמכרות
3
addictive ממכר
4
annoying מעצבן
5
bill חשבון
6
communictae לתקשר
7
communiocation תקשורת
8
complaint תלונה
9
create ליצור
10
dependece תלות
11
disease מחלה
12
ethusiastic נלהב
13
finacial כספי
14
gambling הימורים
15
get out of hand לצאת מכלל שליטה
16
harmless בלתי מזיק
17
influence השפעה
18
informal לא רשמי
19
innocent לא מזיק, תמים
20
kick the habit להיגמל מהרגל
21
meaningless חסר משמעות
22
method שיטה, דרך
23
obsession שיגעון
24
personal אישי
25
reduce לצמצם
26
reply תגובה, תשובה
27
rise עלייה
28
rush למהר
29
spread להתפשט
30
sweat להזיע
31
treat לטפל ב
32
beat up להכות
33
demage לגרום נזק
34
develop להתפתח
35
effect השפעה
36
evidence ראיה
37
experiment ניסוי
38
finding ממצאים
39
harass להטריד
40
keep in touch לשמור על קשר
41
laboratory מעבדה
42
radiation קרינה
43
research מחקר
44
risk סכנה, סיכון
45
sense of excitment תחושה של התרגשות
46
survey סקר
47
threat איום
48
threaten לאיים
49
threatening מאיים