בוחן אנגלית

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אנגלית עברית
1
make contact with ליצור מגע
2
terrified מפוחד
3
intelligent נבון
4
creature יצור
5
turn around להסתובב
6
enviroment סביבה
7
pollution זיהום
8
recycled ממוחזר
9
on purpose בכוונה
10
treat להתייחס
11
totally לחלוטין
12
climate אקלים
13
branch ענף
14
contain מכיל
15
length אורך
16
development התפתחות
17
appear להופיע
18
invention המצאה
19
proof הוכחה
20
based on מבוסס על
21
protect להגן
22
fiction סיפורת
23
science fiction מדע בדיוני
24
beware of להיזהר מ
25
treasure אוצר
26
ancient עתיק
27
break up להשבר
28
defend להגן
29
in charge אחראי
30
side walk מדרכה
31
location מיקום
32
conquer לכבוש
33
sword חרב
34
in the meantime בנתיים
35
narrator אני הדובר
36
scene of the crime זירת הפשע
37
possibilities אפשרויות
38
mysterious מסתורי
39
disappear נעלם