5 יחידות

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אנגלית עברית
1
examine לבחון
2
avoid להמנע
3
develop לפתח
4
block לחסום
5
resist להתנגד
6
tend נוטע ל
7
researcher חוקר
8
density צפיפות
9
population אוכלוסיה
10
fuss עניין
11
drawback חיסרון
12
disease מחלה
13
spoiled מפונק
14
stubburn עקשן
15
sensitive רגיש
16
average ממוצע
17
vital נחוץ
18
slim רזה
19
particularly במיוחד
20
be turned off by להידחה
21
would rather מעדיף
22
have to do with קשור ל
23
make an impression לעשות רושם
24
be likly to סביר להניח
25
come across להיתקל
26
wrinkle ones nose at לחרוף אף