הכתבה 2

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אנגלית עברית
1
Although למרות
2
Create ליצור
3
Exist להתקיים
4
Remain להישאר
5
Fictional בדיוני
6
Scientific מדעי
7
Innovative חדשני
8
Pressure לחץ
9
Outstanding בולט
10
Observation התבוננות
11
Conclusion מסקנה
12
Profession מקצוע
13
Scar צלקת
14
Unique ייחודי
15
Identify לזהות
16
Suspiciously בחשדנות
17
Deduce להסיק
18
Identity זהות
19
wit פיקחות
20
Compliment מחמאה
21
Inscribed on חרוט על
22
Good manners נימוסים
23
Generous נדיב
24
to be involved in להיות מעורב ב
25
setting רקע
26
give away להסגיר
27
qualities תכונות