פעלים לא רגילים

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
V1 V2+V3
1
blow blew blown
2
break broke broken
3
bring brought
4
build built
5
buy bought
6
catch caught
7
choose chose chosen
8
come came come
9
cost cost