הכתבה 4

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אנגלית עברית
1
factual עובדתי
2
origins of מקור
3
creature יצור
4
survive לשרוד
5
natural resources משאבי טבע
6
purify לטהר
7
layers שכבות
8
mine מכרה
9
usable שימושי
10
sweat להזיע
11
therefore לכן
12
climate אקלים
13
dairy חלבי
14
preserve לשמר
15
preservation שימור
16
agriculture חקלאות
17
industry תעשייה
18
salary משכורת
19
purity טוהר
20
spoil לקלקל
21
ceremony טקס
22
ancient עתיק
23
spill לשפוך
24
evil רשע