הכתבה באנגלית כיתה ח רמה א 19.10

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אנגלית עברית
1
alive חי
2
choice בחירה
3
contact ליצור קשר
4
to crash להתרסק
5
emergency מקרה חירום
6
immediately מיד
7
inform להודיע, לידע
8
instruct להורות
9
instruction הוראה
10
to land לנחות
11
miracle נס
12
moment רגע
13
to offer להציע
14
option אפשרות
15
passenger נוסע
16
power כוח
17
to reply לענות
18
to rescue לחלץ, להציל
19
responsible אחראי
20
runway מסלול נחיתה, מסלול המראה
21
survive לשרוד
22
unable לא מסוגל
23
first sing of trouble סימן ראשון לבעיה
24
freezing cold קר כקרח
25
lose contact לאבד קשר
26
make a decision לקבל החלטה
27
remain clam להשאר רגוע
28
take off להמריא
29
turn back לחזור