15 פעלים ראשונים irregular verd list

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
v1 צורת הבסיס v2 הפועל בעבר
1
be was/were
2
beat beat
3
become became
4
begin began
5
bleed bled
6
break broke
7
bring brought
8
build built
9
buy bought
10
catch caught
11
choose chose
12
come came
13
cost cost
14
cut cut
15
do did