15 מילים שניות irregular

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
v1 צורת הבסיס v2 הפועל בעבר
1
draw drew
2
drink drank
3
drive drove
4
eat ate
5
fall fell
6
fight fought
7
find found
8
fly flew
9
forget forgot
10
get got
11
give gave
12
go went
13
feed fed
14
feel felt
15
forgive forgave