הכתבה בנושא bad jokes

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
english עברית
1
actually למעשה
2
awful נורא
3
claim לטעון
4
comment הערה
5
common נפוץ
6
discover לגלות
7
negative שלילי
8
polite מנומס
9
predictable צפוי
10
react להגיב
11
reaction תגובה
12
recent אחרון
13
researcher חוקר
14
respond להשיב, להגיב
15
response תגובה, תשובה
16
rude גס
17
sarcastic ציני, עוקצני
18
stranger זר
19
study מחקר
20
subject נושא
21
wonder תוהה
22
according to לפי
23
in order to כדי