שאלות ותשובות (שולי) - 1

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
עברית אנגלית
1
כתוב write
2
הוסף add
3
התאם match
4
מצא find
5
הקף circle
6
קרא read
7
ענה answer
8
בחר choose
9
השלם complete
10
השתמש use
11
תרגל exercise
12
רעיון מרכזי main idea