עקעקערקעקרעעקרע

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
מיליםעעק מילים
1
holiday חופשה
2
excited מתרגש
3
to visit לבקר
4
capital city עיר בירה