הכתבה1

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
המילה באנגלית תרגום לעברית
1
for instance לדוגמא
2
solution פתרון
3
consequently כתוצאה מכך
4
complete להשלים
5
treatment טיפול
6
expert מומחה
7
increase\decrease עלייה\ירידה
8
conduct לערוך
9
dis\advantage חיסרון\יתרון
10
annually שנתי
11
residents תושבים
12
usual\unusual רגיל\לא רגיל
13
satisfied מרוצה
14
last אחרון
15
gap פער
16
in order to כדי
17
develop לפתח
18
conclusion מסקנה
19
achieve להשיג\להגיע
20
another title עוד כותרת
21
such as כגון
22
cause סיבה
23
both שניהם
24
dis\agree מסכים\לא מסכים
25
volunteer מתנדב
26
percent אחוז
27
disease מחלה
28
survey סקר
29
benefit יתרון
30
publish לפרסם
31
protest מחאה\למחות
32
customer לקוח
33
fed up נמאס
34
finally לבסוף
35
participate\participants להשתתף\משתתפים
36
opinion דעה
37
evidence עדויות
38
strict נוקשה\חמור
39
discipline משמעת
40
author כותב\סופר