מבחן באנגלית-טל

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אנגלית עברית
1
against נגד
2
to change לשנות
3
a coach מאמן
4
to hurt לפגוע
5
to leave לעזוב
6
to lose להפסיד
7
nervous עצבני
8
a reporter כתב
9
a team קבוצה
10
tired עייף
11
to travel לנסוע
12
to win לנצח
13
corner table שולחן פינתי
14
season עונה
15
across מעבר
16
pressure לחץ
17
toward לקראת
18
to make up להשלים
19
glad תשמח
20
knew ידע
21
felings רגשות
22
felt הרגיש
23
inner פנימי
24
conflict מאבק
25
fight קרב
26
are counting on סומכים על
27
draws מצייר
28
solutions פתרונות
29
was torn נקרע
30
shelf מדף
31
loyalty נאמנות
32
lock לנעול
33
nap תנומה
34
fatigue עייפות
35
immediately מיד
36
identify לזהות
37
except for חוץ מ...
38
anxiety חרדה
39
disease מחלה
40
schedule לוח זמנים
41
illegal בלתי חוקי
42
hatch לבקוע
43
ranger סיירים
44
journey מסע