הכתבה באנגלית

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
מילים פירושים
1
amazing מדהים
2
arm זרוע
3
arrived הגיע
4
asleep ישן
5
bark נבח