מספרים באיטלקית

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
English Italian
1
one uno
2
two due
3
three tre
4
four quattro
5
five cinque
chinque
6
six sei
7
seven sette
8
eight otto
9
nine nove
10
ten dieci