בוחן באנגלית מחר

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אנגלית עברית
1
unlike לא כמו
2
similarity דימיון
3
advantages יתרונות
4
experiment ניסוי
5
study מחקר
6
although למרות
7
rise עלייה,לעלות
8
critical ביקורת
9
average ממוצע
10
current נוכחי\עכשווי
11
likely סביר ש...
12
culture תרבות
13
species זנים
14
benefit יתרון
15
benefitial בעל יתרון
16
majority רוב
17
participant משתתף
18
to complete להשלים
19
similar דומה
20
writer כותב
21
opinion דעה
22
cause סיבה,לגרום
23
increase גידול,עלייה
24
event אירוע
25
recent אחרון
26
organizer מארגן
27
outhor כותב,סופר
28
movement תנועה
29
on the other hand מצד שני
30
although למרות
31
stage שלב
32
hopeful מלא תקווה
33
as well as כמו גם
34
right זכות
35
like כמו