תירגול

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
מילה באנגלית תרגום
1
person בן אדם
2
race מרוץ
3
sail לשוט
4
special מיוחד
5
terrible נורא
6
thousands אלפים
7
train לאמן
8
youngest הכי צעיר
9
alone לבד
10
adventure הרפתקה
11
country ארץ
12
famous מפורסם
13
find out לגלות
14
hero גיבור
15
highest הכי גבוהה
16
idea רעיון
17
cartoons סיפורים מצוירים
18
immediately מיד
19
continet יבשה
20
non stop ללא עצירה
21
ordinary רגיל
22
earthquake רעידת אדמה
23
adopt לאמץ
24
melting נמס
25
triplets שלישיה
26
to desigh לעצב
27
broken מקולקלים
28
were destroyed נהרסו
29
agree מסכים
30
can't wait לא יכול לחכות
31
cover מכסה\כיסוי
32
diary יומן
33
feelings רגשות
34
hard times זמנים קשים
35
i'm sure אני בטוח
36
journal יומן מסעות
37
luckily מזל
38
smart חכם
39
stupied טיפש
40
vacation חופשה
41
yell צועק
42
wimpy kid חנון
43
get something straight להבהיר משהו
44
specifically במיוחד
45
jerk מטומטם
46
to clear up להבהיר
47
expect תצפו
48
i figure אני מניח
49
childhood ילדות
50
plus מאוד