מילים בעבר 2

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
רגיל בעבר
1
feel felt
2
keep kept
3
leave left
4
mean meant
5
sleep slept
6
sweep swept
7
forget forgot
8
get got
9
shoot shot
10
become became
11
come came
12
stand stood
13
understand understood
14
sell sold
15
tell told
16
pay paid
17
say said
18
fall fell
19
feed fed
20
hold held
21
meet met
22
tear tore
23
wear wore
24
build built
25
lend lent
26
send sent
27
spend spent
28
cost cost
29
cut cut
30
hit hit
31
hurt hurt
32
let let
33
put put
34
read read
35
shut shut
36
bite bit
37
do did
38
eat ate
39
find found
40
go want
41
have had
42
hear heard
43
lie lay
44
lose lost
45
take took
46
make made
47
run ran
48
see saw
49
win won